Categorie: e-learning

Thuiszitten zou niet hoeven

Reageer »
beleidbesturenblended learningDidactieke-learningICTInnovatiekleine scholen

Hybride scholen en ICT kunnen belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing

Meer dan 30.000 leerlingen volgen om uiteenlopende redenen geen onderwijs. Daarvan blijkt voor een belangrijk deel geen passend onderwijs te vinden en een minderheid thuisonderwijs te volgen. Leerlingen worden soms botweg geweigerd.  De school moet dat passend onderwijs wel bieden. In het geval dat niet gebeurt verwijst staatssecretaris Dekker de ouders/opvoeders naar de lange juridische weg van de Landelijk Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen). Dat lijkt me niet erg realistisch. Zie de tv-uitzending over Thuiszitters van Zembla  22 april 2015. http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/22-04-2015

De Amsterdamse onderwijswethouder Suzanne Kukenheim roept burgers op plannen in te dienen om in Amsterdam een nieuwe school te stichten. Het biedt een uitgelezen mogelijkheid om een school op te zetten waarin kinderen en naar school gaan en daarnaast ook voor een deel thuis of op een andere locatie onderwijs volgen. Dit op basis van een persoonlijk programma waarin de verhouding schoolonderwijs en thuisonderwijs kan verschuiven. Op deze wijze kunnen kinderen het beste van twee werelden kiezen. De vertrouwde thuissituatie en de sociale context van een kleine schoolgemeenschap met (voor een deel) leeftijd- of lotgenoten.

Wanneer men een onderwijsmodel ontwikkelt waarbij men gebruikmaakt van de ervaringen met gepersonaliseerd leren en blended learning (een combi van f2f en on-line leren) voor kleine scholen in rurale gebieden, kan dit voor veel thuiszitters een oplossing bieden. De compactheid van de Amsterdamse regio maakt dit goed haalbaar.  Via de principes van flip the classroom, webinars, e-moderating, gepersonaliseerd leren is dit mogelijk. Het zou wenselijk zijn zo’n experiment in de vorm van een pilot, met instemming van de onderwijsinspectie en gefaciliteerd door de gemeente Amsterdam te realiseren. Daarbij zou een onderzoekscomponent in de vorm van praktijkonderzoek kunnen aanhaken zodat de ervaringen en effecten kunnen worden vastgelegd en voor anderen beschikbaar zijn.

Als je hier meer over willen weten kunnen je me mailen of bellen

j.lepeltak@learningfocus.nl

Kleine scholen en kwaliteit gaan goed samen

4 reacties
beleidbesturenDidactieke-learningfusieICTInnovatiekleine scholenkrimponderzoekopheffingOverheidsluiting

Eind schooljaar 2014-2015 werd bekend dat in Friesland weer enkele tientallen kleine scholen zijn gesloten. Het is mijn overtuiging dat dat in veel gevallen niet nodig was. In dit artikel ga ik nader op de misverstanden over de relatie kleine school en kwaliteit. Wat we vaak zien is slordige argumentatie en procedures bij sommige besturen, de MR en de ouders die in een (te) laat stadium worden ingelicht, het ontbreken van onderzochte alternatieven. In dit artikel ga ik onderwijsinhoudelijk in op de kleine scholenproblematiek.  Sluiting hoeft geen kwestie van geld en kwaliteit te zijn. Smart inzet van ICT kan net zoals in Finland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Canada voor oplossingen zorgen. Graag sta ik besturen en MR’s bij om te kijken naar de alternatieven en het voorkomen van conflictsituaties. (meer…)

30 jaar ICT in het onderwijs

4 reacties
~Maker movementbeleidbesturencodinge-learninggeschiedenis Ict en onderwijsICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekOverheidProfessionaliseringroboticasocial media

DSC07296

Het slechte en het goede nieuws

Deze tekst is gebaseerd op mijn lezing gegeven op de Nationale OnderwijsTentoonstelling (NOT) van 27 – 31 januari 2015

“In vijf tot tien jaar moeten alle leerlingen zijn onderwezen in de mogelijkheden van de computer voor beroep, deelname aan de maatschappij en persoonlijke ontplooiing”. Men zou kunnen denken dat dit een recente politieke doelstelling is.  Niets daarvan. Het gaat om het onderwijsdeel van het Informatica Stimuleringsplan. De tekst komt uit een schrijven uit 1984 van minister Deetman aan de tweede kamer en werd geciteerd door Joke Voogt bij haar oratie als bijzonder hoogleraar ICT en curriculum (UvA) in november 2014.

Of deze doelstelling anno 2015 is gehaald, valt te betwijfelen.  Het duurt allemaal een beetje langer. Misschien was de doelstelling te hoog gegrepen, misschien zijn de maatschappij en de technologie te snel veranderd. Of is er iets anders aan de hand? Zijn er miljarden uitgegeven aan plannen die achteraf niet zo succesvol bleken? En hoe staan we er nu voor? Wat dat laatste betreft is er zowel slecht nieuws als goed nieuws. (meer…)

De beroerde stand van ons informatica-onderwijs

Reageer »
beleidcodingDidactieke-learningICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekProfessionalisering

De Telegraaf bracht deze week een artikel over het grote tekort aan informatici en ander gekwalificeerd ICT-personeel.  Grote multinationals hebben al eerder gedreigd hun hoofdkantoren te verplaatsen naar landen waar de noodzakelijke kennis wel aanwezig is. We zien in andere Europese landen, zoals Italië, Oostenrijk en de UK interessante onderwijsinitiatieven die vaak al in de basisschool beginnen. In Nederland zien we nauwelijks enige politieke beweging. Alleen D’66, bij monde van de 2e kamer onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, spreekt zich duidelijk uit voor invoering van het vak ‘Computer Science’.  Maar de regeringspartijen willen er niet aan. Hierbij een artikel van mij over deze kwestie in het laatste decembernummer van het tijdschrift van 12 tot 18. Bottom line is dat alleen de vernieuwing van de eindtermen, waar nu door een commissie aan wordt gewerkt, voor het vrijblijvende vak Informatica in de bovenbouw VO volstrekt onvoldoende is.

 

Informatica VO in gevaar-page-001Informatica VO in gevaar-page-002

 

 

Mijn 2014 inspiratoren top-10 lijst van twitteraars en edubloggers

2 reacties
beleidbesturenDidactieke-learningICTInnovatieonderzoeksocial media

De criteria

Belangrijk bij mijn keuze waren: Stijl en leesbaarheid, informatiegehalte (dus geen open deuren maar nieuwe gezichtspunten uit onderwijs en wetenschap), regelmatig twitteren en bloggen en last but not least, wie inspireerden mij daarbij het meest? Veel interessante bloggers schrijven over hun eigen onderwijspraktijk. Dat geeft vooral leuke en interessante inkijkjes in de praktijk, bruikbaar voor wie lesgeeft. Maar ze zijn vaak vooral anekdotisch dat is meestal niet de categorie ‘nieuwe gezichtspunten uit onderwijs en wetenschap’. Sommigen schrijven veel blogs maar weinig tweets. Ook met RSS-feed kan ik dat niet allemaal lezen. De tweet is wat de lead is van een artikel. Het  moet je verleiden tot verder lezen. Tussen beide moet een goede balans bestaan. Tweets vormen de instapmomenten van een artikel in een gewoon tijdschrift.
Over onderstaande  uitslag kan altijd worden gecorrespondeerd ;-).

 1. Pedro de Bruyckere @thebandb
  Niet alleen de beste stand-up comedians komen uit Vlaanderen. Dat geldt ook voor de beste sprekers. Zo een als Pedro kennen we niet in de lage landen. Een presentatie van Pedro over ICT, de jeugd en onderwijs is een feest. Hij paart humor aan nuchterheid en kennis. Zijn verhaal is altijd anders en verrassend. Zijn tweets verwijzen vaak naar zijn  http://xyofeinstein.wordpress.com/ met daarbij mooie links naar interessante sites. Dus reikt Pedro op eenzame hoogte op mijn persoonlijke lijst.
 2. Casper Hulshof @Titchener
  De keuze voor zijn twitternaam heb ik nooit begrepen, maar dat is niet belangrijk.
  Net als zijn Vlaamse kompaan Pedro vraag je je af of de heren weleens slapen en/of met vakantie gaan. Dat Twittert maar door bij nacht en ontij. Maar het gaat wel altijd ergens over. Men reageert ook snel op vragen en tweets van anderen, zoals echte sociale media gebruikers betaamt. http://onderwijskunde.blogspot.nl .
 3. Jelle Jolles @JelleJolles
  Fantastisch zoals deze neuropsycholoog twittert. Voor hem geen wetenschappelijke ivoren toren maar gewoon meedoen en reageren. Ook hij geeft vaak interessante links mee. Ik ontdek een zekere nuchterheid over het gevaar van het te snel trekken van conclusies naar aanleiding van neuro-imaging. Lijkt me verstandig, zijn Leidse puberbreincollega Eveline Crone lijkt haar hand wat overspeeld te hebben in het verleden. Zie ook zijn blog http://www.jellejolles.nl (meer…)

Onderwijs op Schier

Reageer »
beleidbesturenblended learninge-learningICTInnovatiekleine scholenonderzoek

waddencampus logo

Een interessant artikel in de Volkskrant van vandaag (30/10/’14) over Schiermonnikoog. Ook de problemen waar de Inspecteur Boelensschool (vmbo-t school met 37 leerlingen) mee worstelt worden genoemd.  Zo is het moeilijk om leraren te vinden. Wonen is erg duur. Een docent woonde enkele jaren op een kampeerboerderij.
De Boelensschool deed mee aan de Waddencampus, een project waar ik tijdens mijn NHL-tijd nauw bij betrokken was.
Scholen in het Waddengebied deelden onderwijs via e-learning toepassingen. Het was geen makkelijk project. In twee jaar hadden we op de kleine Boelensschool achtereenvolgens met vier directeuren te maken. De laatste schoolleider, Jelle Arjaans, is nog steeds directeur. Inmiddels werkt de Boelensschool samen met het  Dockinga College. De nuchtere Fries  Jelle Arjaans is ook directeur van de locatie Ferwert, vlak bij Holwerd voor de boot naar Ameland.
Een goede indruk van het project, inclusief interview met Jelle Arjaans, krijgt men via onderstaande videoclips. De slotwoorden van toenmalig (2006) loco-burgemeester en wethouder Louis Wiersema zijn nog steeds actueel: “Het organiseren, toepassen en implementeren [van ICT] in de school, daar kan nog veel gebeuren en daar zit veel winst in.”

Voor de korte versie (clip) (90 sec.) https://www.youtube.com/watch?v=80K6BfKtACM

Voor de lange versie met onderwijsprojecten (ca.15 min) https://www.youtube.com/watch?v=RSGFpUZkIe0